§ 1

W JAKIM CELU PROSIMY CIĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z POWYŻSZYM DOKUMENTEM?

Niniejszy dokument stanowi realizację przez przedsiębiorcę i administratora strony internetowej obowiązków informacyjnych wynikających z następujących aktów prawnych:

1) art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

2) art. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204), zwanej dalej „uośude”

3) art. 173. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800) zwanej dalej „pt”

§ 2

CO OZNACZAJĄ UŻYWANE NIŻEJ POJĘCIA?

1) „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

2) „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

3) „administrator danych osobowych, ADO oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określ one konkretne kryteria jego wyznaczania;

4) „podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;

5) „odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postęp wania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane ne za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;

6) „zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;

7) „naruszenie ochrony danych osobowych” oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

8) „dane genetyczne” oznaczają dane osobowe dotyczące odziedziczonych lub nabytych cech genetycznych osoby fizycznej, które ujawniają niepowtarzalne informacje o fizjologii lub zdrowiu tej osoby i które wynikają w szczególności z analizy próbki biologicznej pochodzącej od tej osoby fizycznej;

9) „dane dotyczące zdrowia” oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o stanie jej zdrowia;

10) „przedsiębiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną prowadzącą działalność gospodarczą, niezależnie od formy prawnej, w tym spółki osobowe lub zrzeszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą;

11) „organ nadzorczy” oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zwany dalej „PUODO”

§ 3

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jakub Bald prowadzący działalność gospodarczą – indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w zakresie psychiatrii pod firmą lekarz Jakub Artur Bald, specjalista psychiatra NIP 7272599227. REGON 384834816, adres do doręczeń: 94-123 Łódź, ul. Oszczepowa 17

2. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: admin@jakub-bald.pl

§ 4

JAK POZYSKIWANE SĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe otrzymujemy w następujący sposób:

 • Za pośrednictwem portali internetowych umożliwiających umawianie terminów porad lekarskich (jeśli zostaną umieszczone przez Ciebie w wiadomości prywatnej do lekarza),
 • Za pośrednictwem formularza zapisu na newsletter (po wyrażeniu odrębnej zgody na jego otrzymywanie),
 • Od podmiotów leczniczych, w których udzielane są świadczenia medyczne na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych wyrażanych w tych podmiotach.
 • Za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz sekcji „komentarze” zamieszczonych na stronie internetowej jakub-bald.pl
 • Poprzez przesłanie ich na wskazany w tym celu adres elektroniczny, w szczególności wskazany adres poczty elektronicznej i adresy komunikatorów internetowych
 • Poprzez przesłanie ich za pośrednictwem portali społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, You Tube,
 • Poprzez przesłanie ich za pośrednictwem wiadomości sms, mms lub podanie ich podczas rozmowy telefonicznej,
 • Poprzez wymianę wizytówek,
 • Poprzez przekazanie ich w kontakcie bezpośrednim z ADO.
 • Za pośrednictwem plików cookies o ile uzyskane w ten sposób dane umożliwiają identyfikację osoby, której dotyczą,

§ 5

JAKIE DANE SĄ PRZETWARZANE?

Przetwarzane mogą być podane przez Ciebie następujące dane:

 • imię, nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • telefon,
 • adres internetowy,
 • wiek, płeć,
 • adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.
 • dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby, dane genetyczne; o ile pozostają w związku z udzielanymi przez administratora świadczeniami zdrowotnymi lub po wyrażeniu odrębnej zgody

§ 6

JAK CHRONIONE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE?

ADO zapewnia, że dokłada należytej staranności aby Twoje dane były w pełni bezpieczne i należycie chronione oraz przetwarzane zgodnie z wymogami RODO. W tym celu stosowane są odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Mają one zapewnić poufność, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Twoich danych.

 • Podstawowym środkiem ochrony jest stosowanie bezpiecznych połączeń (np. protokołów SSL), szyfrowanie danych oraz stosowanie innych podobnych rozwiązań technicznych.
 • Dane wymienione w §5 są w postaci cyfrowej na serwerze. Serwer na którym umieszczone są dane oraz obsługujący stronę internetową, znajduje się w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i jest zarządzany przez Nazwa.pl. Z którym ADO posiada odrębną umowę powierzenia danych. Firma hostingowa nie ma bezpośredniego dostępu do Twoich danych, dane te są szyfrowane.
 • Dane w postaci cyfrowej chronione są za pomocą haseł zmienianych co 6 miesięcy.
 • W celu dostępu do danych wykorzystywana jest tzw. podwójna weryfikacja. Dostęp do danych następuje jedynie z urządzeń zaufanych, będących własnością ADO.

§ 7

DLA JAKICH CELÓW PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE?

Dane mogą być przetwarzane w celu:

 • Zgodnym z udzieloną odrębną zgodą, ile została wyrażona odrębna zgoda.
 • Identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez formularz kontaktowy, e-mail, lub komunikator internetowy, prowadzenia korespondencji,
 • W celach analitycznych i statystycznych, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.
 • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 • W celu rozpatrywania reklamacji.
 • W celu realizacji obowiązków księgowych i podatkowych.
 • W celu obsługi płatności i dokonywania rozliczeń.
 • Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niektóre z Twoich danych mogą być niezbędne do udzielenia świadczenia medycznego, porady lub aby spełnić wymagania określone przepisami prawa, których musimy przestrzegać.
 • Podane dane mogą być również użyte w celu przesłania oferty oferty handlowej dotyczącej świadczonych usług, informacji o dostępnych wolnych terminach wizyt, zmian w grafiku pracy lekarza, zmian w zakresie placówek medycznych w jakich lekarz udziela świadczeń medycznych. Na podstawie odrębnie udzielonej zgody.
 • W celu świadczenia usługi newslettera Na podstawie odrębnie udzielonej zgody.
 • Dane osób odwiedzających profile administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok) przetwarzane są w związku z prowadzeniem profilu. M.in w celu informowania Użytkowników o aktywności administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów.

§ 8

JAK DŁUGO SĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE?

 • Dane przetwarzane do ochrony roszczeń, przetwarzane są przez okres przedawnienia roszczeń,
 • Dane przetwarzane dla celów księgowych, podatkowych, w tym dane dotyczące transakcji płatniczych będą przetwarzane do czasu przedawnienia wynikających z nich zobowiązań podatkowych,
 • Dane pozyskiwane przy zapisie na newsletter przechowywane są do czasu ustania celu biznesowego,
 • Dane, które zostaną utrwalone w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie i przez czas określony w przepisach powszechnie obowiązującego prawa regulujących tę kwestię.

§ 9

KOMU DANE OSOBOWE MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE?

 • Nie udostępniamy Twoich danych osobowych innym osobom lub podmiotom dla celów marketingowych bez Twojej wyrażonej odrębnie zgody,
 • Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora, w szczególności dostawcy usług hostingowych, usług typu „chat online”, podmiotom świadczącym dla administratora usługi księgowe, prawne, windykacyjne, pocztowe, ubezpieczeniowe, bankowe w zakresie prawnie usprawiedliwionego celu administratora,
 • Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być organy władzy publicznej lub podmioty działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 • Twoje dane mogą być przekazane do państw trzecich w celu komunikacji z Tobą za pośrednictwem serwisów społecznościowych i komunikatorów internetowych, o ile przekażesz administratorowi dane umożliwiające taką komunikację (adresy elektroniczne komunikatorów internetowych, adresy profili społecznościowych) oraz w związku z działaniem tzw. „ciasteczek” („plików cookies”) na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

§ 10

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOWI?

Przysługują CI następujące uprawnienia:

 • Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio taka zgoda została wyrażona.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z ADO. Dotyczy danych w zakresie, w jakim przetwarzane są na podstawie zgody.

§ 11

PLIKI „COOKIES”

Informacje o plikach cookies zawarte zostały w „Polityce plików cookies” stanowiącej załącznik do niniejszego dokumentu.

§ 12

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Aktualna polityka prywatności została przyjęta i obowiązuje począwszy od 01.09.2020

Polityka plików cookies jest dostępna TUTAJ.